Terapeuti v spolupráci

 

 

Mgr. et Bc. Kristýna Bizová

kristyna-bizova

 

 

Vzdělání a pracovní zkušenosti

 

Vysokoškolské studium jsem absolvovala na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor Německý jazyk a literatura a Sociální pedagogika a poradenství. Rozhodla jsem se v rámci své profese věnovat sociálnímu a terapeutickému směru. Německý jazyk a literatura mě dále provází jako koníček, a to zájmem o literaturu. Prošla jsem psychoterapeutickým výcvikem – přístup, který je zaměřený na člověka. Základem tohoto terapeutického směru je vztah terapeuta a klienta, orientace na přítomnost, důvěra v člověka a jeho potenciál změnit svůj život. Doprovázení klienta při jeho hledání a objevování vnímám jako dobrodružství a možnost setkání s druhým člověkem.
Životní zkušenosti čerpám především z mé rodiny a výchovy třech dětí. Profesní zkušenosti z různých oblastí práce s lidmi (kulturně a sociálně znevýhodněnými, lidmi s postižením, dětmi v nízkoprahových zařízeních). Nyní pracuji v organizaci Spondea v Krizové pomoci jako sociální pracovnice. Potkávám se zde s mnoha různými příběhy, které klienti zažívají v nepříznivých životních situacích. Pracuji zde převážně s dospělými klienty, páry i celými rodinami, poskytuji krizovou intervenci, poradenství i dlouhodobější provázení.

 

Kurzy a výcviky

 

 • Důvěra ve změnu, trauma v kontextu biosyntézy. Český institut biosyntézy z.ú., Na Mičánce 32, Praha 6 160 00
 • Biosyntéza pro práci s dětmi. Český institut biosyntézy z.ú., Na Mičánce 32, Praha 6 160 00
 • Práce s rodinou v Adlerovském duchu. Mansio v.o.s., třída Kpt. Jaroše č.1936/19, Brno 602 00
 • Kurz rodinného poradenství, Prev-centrum z.ú., Meziškolská 1120/2, Praha
 • Základní část psychoterapeutického výcviku, Poradenství a psychoterapie zaměřené na klienta. Český institut PCA, Šujanovo nám. 3, Brno 602 00
 • Supervizní část psychoterapeutického výcviku, Poradenství a psychoterapie zaměřené na klienta. Český institut PCA, Šujanovo nám. 3, Brno 602 00

 

 

Mgr. Klaudia Nedorostková

klaudia-nedorostkova

 

 

Vzdelanie a pracovné skúsenosti

 

Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity. Momentálne som frekventantkou výcviku v kognitívne behaviorálnej terapii - KBT Odyssea. Pochádzam zo Slovenska, ale Brno je mojím domovom už od vysokej školy. Od samého začiatku štúdia som teoretické poznatky z univerzity dopĺňala praktickými skúsenosťami, či už odbornými stážami v Psychiatrickej nemocnici Černovice, dobrovoľníckimi aktivitami v centre Kociánka alebo spoluprácou so školskými psychologičkami. Mám niekoľkoročné skúsenosti z školskej a poradenskej psychológie a taktiež z oblasti ľudských zdrojov. Momentálne sa venujem terapeutickej práci s dospelými klientmi. Venujem sa individuálnej aj párovej terapii. Vo svojej praxi využívam techniky kognitívne behaviorálnej terapie (KBT). Je to terapeutický smer, ktorý sa zameriava na zmenu vzorcov správania a myslenia, pretože predpokladá, že naše emočné prežívanie, telesné prejavy, myslenie a správanie sa navzájom ovplyvňujú. V terapii považujem za kľúčové vytvorenie kvalitného psychoterapeutického vzťahu, v ktorom sa klienti môžu cítiť uvoľnene a otvorene. Snažím sa pomôcť klientom porozumieť ich problémom a nájsť účinné stratégie pre ich riešenie. Práca s ľuďmi ma veľmi baví a napĺňa. Verím, že každý má potenciál pre zmenu.

 

Kurzy a výcviky:

 

 • Psychoterapeutický výcvik – Mezinárodní institut KBT Odyssea (2023 - súčasnosť)
 • Kurz krízovej intervencie (2021)
 • Mindfulness (2017)
 • Relaxačné techniky a zvládanie stresu (2017)

 

 

Mgr. Ing. Wanda Vozáryová

wanda-vozaryova

 

 

Vzdelanie a pracovné skúsenosti

 

Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brne. V súčasnosti som frekventantkou viacročného integratívneho psychoterapeutického výcviku InStep, vychádzajúceho z Gestalt psychoterapie. Terapia je pre mňa spôsobom, ako preskúmavať naše prežívanie "tu a teraz". Miestom, kde môže existovať terapeutický vzťah medzi klientom a terapeutom, ktorý je v ňom autenticky za seba. Časom, ktorý si cielene darujeme sami sebe. V ňom ponúkam svoju plnú pozornosť Vášmu svetu.

Čerpám z terénnej práce s ľuďmi so závislosťami v Česku (Podané ruce o.p.s.), Portugalsku (Crescer) a v Peru (terapeutická komunita Takiwasi). Podieľala som sa na rozvojom projekte venujúcom sa ženám ohrozeným rodovým násilím v Guatemale (Buena Semilla). Absolvovala som odborné stáže na Psychiatrickej klinike FN Brno. Výskumne som sa venovala psychedelikami asistovanej psychoterapií; v mojej záverečnej práci som skúmala ketamínom asistovanú psychoterapiu perspektívou psychoterapeutov a psychoterapeutiek.

Formovalo ma sólo cestovanie po celom svete, pešie púte a skúsenosť s truchlením. Aktuálne sa zaujímam o prístupy zamerané na telo. Inšpiruje ma veta: "Netlač řeku, teče sama".

 

Kurzy a výcviky:

 

 • Základná časť psychoterapeutického výcviku (InStep, ČAP a IPVZ certifikace, 2021-súčasnosť)
 • Psycholog ve zdravotnictví (UPOL, 60 hodín teórie a 200 hodín praxe, 2023)
 • Trauma a traumatická krize (Yvonna Lucká, 7 hodin, 2023)
 • Kurz kompletnej krízovej intervencie (Déčko Liberec, 150 hodín, 2021)