Pravidla terapie

 

 

Pravidla důvěrnosti

 

 •  Všechny informace, které získáme v průběhu terapie o klientovi, považujeme za důvěrné, nespadají-li pod zákonem stanovenou oznamovací povinnost.
 • Když budeme přesvědčeni, že by klient mohl ohrozit sebe, nebo někoho jiného, vyhrazujeme si právo porušit mlčenlivost, abychom zabránili ublížení. Nicméně toto uděláme pouze v extrémním případě a vždy se budeme snažit to s klientem předem probrat.
 • Nesdělujeme (pokud se s klientem nedomluvíme jinak) informace o klientovi a průběhu terapie nikomu, ani klientovým nejbližším příbuzným (výjimkou je spolupráce s dětmi a mladistvými do 18-ti let, kdy komunikujeme se zákonnými zástupci předem dohodnuté informace).
 • Spolupráci s dětmi a dospívajícími navazujeme pouze, souhlasí-li s péčí oba rodiče (zákonní zástupci), není-li soudně stanoveno jinak.
 • V rámci zvyšování kvality naší spolupráce s klienty budeme občas svoji práci konzultovat na intervizích nebo supervizích s profesionálním supervizorem, který je vázán stejným etickým kodexem a pravidly mlčenlivosti jako my. I na intervizích a supervizích zůstává klientova anonymita zachována.
 • V případě naší publikační činnosti v rámci vzdělávání bude jakýkoli psaný materiál pozměněn tak, aby nebyla rozpoznatelná klientova identita.
 • Ze sezení si děláme krátké poznámky, které jsou bezpečně uloženy.
 • Tyto zásady platí i neomezenou dobu po ukončení terapie.
   

 

 

Pravidla hranic terapeutického vztahu

 

 • Terapeutický vztah je omezen na terapeutickou místnost. Nebudeme se s klientem záměrně scházet na jiných místech a při jiných příležitostech, než je předem domluvená konzultace.
 • Náš vztah s klientem zůstává terapeutický a ne přátelský, partnerský nebo sexuální. To platí i po ukončení terapie.
 • Naše telefonní číslo neslouží k poskytování krizové intervence klientům nebo terapie po telefonu. Pro tyto účely jsme připraveni klientům zprostředkovat telefonní čísla, na kterých mohou v případě potřeby tuto službu vyhledat.
 • V průběhu terapie nebudeme brát telefon ani jinak záměrně přerušovat konzultaci.
 • Vyhrazujeme si právo přerušit, odmítnout konzultaci nebo telefonát v případě, že máme podezření, že klient je pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Pokud by nás klient opakovaně takto kontaktoval, je na našem individuálním posouzení přerušení nebo ukončení spolupráce.
 • Jednotlivá sezení si ani my, ani klient nemůžeme zaznamenávat na žádné existující médium, nedomluvíme-li se předem jinak.
 • V průběhu a ani po ukončení spolupráce standardně neposkytujeme vypracování psychologické zprávy, nebude-li domluveno jinak.
 • V párové/rodinné terapii nevytváříme záměrně koalici s jedním z páru/členů rodiny.
   

 

 

Pravidla průběhu terapie a placení

 

 • Na úvodní konzultaci se s klientem domluvíme na zakázce: na čem chce klient pracovat a čeho chce dosáhnout. Jak je zakázka naplňována a jak terapie probíhá, vnímáme jako důležitou součást terapie a obsah zakázky je možné v průběhu spolupráce doplňovat a měnit.
 • Prozkoumávání terapeutického vztahu a jeho vývoje tvoří důležitou součást terapeutického procesu.
 • Klient bere na vědomí fakt, že dodržování kontinuity, tedy dohodnuté frekvence sezení, je důležitým faktorem k tomu, aby byla terapie efektivní a úspěšná. 
 • Konec terapie je otázkou diskuse o naplnění zakázky. Pokud se klient rozhodne ukončit terapii před naplněním zakázky, budeme jeho rozhodnutí respektovat, ovšem vyhrazujeme si právo vyjádřit svůj postoj.
 • Terapie je placenou službou (viz. ceník). Klient nám hradí předem smluvenou částku vždy po skončení konzultace přímo na místě na základě vystavení příjmového dokladu.
 • O jakýchkoliv změnách v ceníku budeme klienta informovat předem, nejméně 2 měsíce před samotnou změnou.
 • Pokud se klient na domluvenou konzultaci nemůže dostavit, oznámí nám to (telefonicky nebo formou sms) nejpozději 48 hodin před smluvenou konzultací. Když tak klient neučiní, je povinen za neuskutečněnou konzultaci zaplatit storno poplatek (viz. ceník).
 • Pokud odvoláme sezení z naší strany, zavazujeme se najít nový termín co nejdříve od původního termínu, aby nebyla narušena kontinuita terapie.
 • V případě, že se klient bez omluvy nedostaví na předem smluvenou konzultaci a nebude k zastižení na telefonu, zůstaneme v terapeutické místnosti a budeme očekávat jeho příchod max. 15 minut od dohodnutého času.
 • V případě že klient na konzultaci dorazí později, čas konce konzultace zůstává zachován, klient uhradí plnou částku.
   

Kontakt Boskovice

Image

Adresa

17. listopadu 25
Boskovice 680 01


Telefon

Mgr. Peter Kollár

+420 776 385 985

- - - - - - - - - - - - - -

PhDr. Veronika Koch Ondrová

+420 776 572 112


e-mail

psychologicka.terapie@

seznam.cz

 

 

Kontakt Brno

Image

Adresa

Soběšická 151

Brno 638 00

 

Telefon

Mgr. Peter Kollár

+420 776 385 985


e-mail

psychologicka.terapie-brno@seznam.cz